Ruiny m³yna

Niedaleko grodziska, nad rzeczk± Szyszyn± znajduj± siê ruiny m³yna wodnego (niem. Wassermühle).
Budynek powsta³ najprawdopodobniej w 1801 r. i przed wojn± nale¿a³ do rodziny Schefter.
W 1948 r. w³a¶cicielem m³yna zosta³ Alfons Sia³kowski, ale nie uda³o siê m³yna w pe³ni uruchomiæ.
W 1963 r. m³yn przejmuj± Micha³ i Maria Rybak.
W latach 80' m³yn opuszczono i zaczê³a siê jego dewastacja.

Po wojnie m³ynowi przypisano adres: Dolna 70.

                         Pierwsza wzmianka o m³ynie w Bieniowie pochodzi z 1381, gdzie widnieje w rejestrze gruntów jako w³asno¶æ sêdziego.
Oczywi¶cie nie chodzi tu o obecny m³yn wodny. Na mapie z 1750 r. widzimy 3 m³yny wodne; w Bieniowie, Biedrzychowicach i Roztokach. Widaæ te¿, ¿e g³ówny potok zaznaczono inaczej, biegnie przez Bieniów Górny.
W pó¼niejszym czasie (najprawdopodobniej w XIX w.) stwierdzono, ¿e g³ówny nurt potoku zaczyna siê ko³o Surowej.

Lista m³ynarzy z Bieniowa:

1689 r.   Mathes  Petzke (Petzschke) - Müller, pocz±tkowo w Roztokach – pó¼niej przeniós³ siê do Bieniowa
1697 r.  Heinrich  Eyssmuth - Windmüller
1711 r. Hans  Kähne - Wassermüller
1713 r.  George Schöltzke - Windmüller
1714 r. Martin Blobel - Windmüller
1722 r. Hans  Stephan, -  Müller,  selbiger
1733 r. Georg Friedrich Benisch - Windmüller
1734 r. Hans  Stephan, -  Müller
1769 r.  Johann Gottlieb Kapcke - Müller
1769 r.  Gottfried Schefter - Mühlenmeister
1771 r. Heinrich  Sänger - Windmüller
1771 r. Siegmund Stahn - Windmüller
1771 r. Siegmund Stephan - Windmüller
1780 r.  Johann Friedrich Rudolph - Windmüller
1785 r.  Gottlieb Busch, - Windmüller
1806 r.  Johann Michael Schneider - Müller
ok 1816 r. Gottlieb  S
chefter -  Wassermüller – Mstr.
ok 1829 r.
Karl Julius Schefter - Wassermüller – Mstr.
ok 1830 r.
Ernst  Rudolph - Windmüller do 1854
ok 1833 r.
Gottlieb Ernst  Rudolph - Müller
ok 1833 r. Gottlieb
Scheuer - Müller
ok 1833 r.
Ernst  Rudolph - Mühlenmstr.
ok 1848 r.
Gottlieb  Hoffmann -  Müller
ok 1854 r. Ernst 
Fest - Pachtmüller do 1870
ok 1863 r.  Julius Robert  Schefter –
Wassermüller
ok 1870 r.
Sündermann - Windmüller
ok 1872 r.
Johann Traugott - Müller
ok 1880 r.
Albert  Schmidt - Pachtwindmüller - dzier¿awa
ok 1899 r. 
Robert Willy Schefter - Wassermüller do 1945
ok 1904 r.
Paul  Sündermann - Windmüller
ok 1932 r. Paul  Sündermann - Windmüller

Oznaczenia s³ów:
Windmüller - m³ynarz z wiatraka.
Wassermüller  - m³ynarz z m³yna wodnego.
Müller - m³ynarz.

mk

 


XVIII w. - 2 m³yny wodne miêdzy Bieniowem a Biedrzychowicami.
Na mapie inny przebieg potoku, który biegnie prze Bieniów.


Mapa 1944 r. - widoczne 2 m³yny wodne miêdzy Benau a Friedersdorf,
dodatkowo 2 wiatraki na ul. Dolnej.

Oko³o 1935 r. - M³yn.

Lata 80'

M³yn w 1991 r.

M³yn w 1991 r.

2003 r.

2004 r. - widok z grodziska.

2004 r.

2004 r.

2004 r.

2004 r.

2009 r.

2010 r.

2014 r.

Ruiny m³yna. 2015 r.

2016 r.

2016 r.

2016 r.

2019 r.

2021 r.

2021 r.

 2022 r.

Dawny zbiornik wodny do zasilania m³yna. W oddali Chatka Henia. 2022 r.

 

Zobacz Bad Benau - K±pielisko w Bieniowie

¼ród³o: Brandenburgische Kornmüller und Mühlenmeister vor 1800
            "Benauer Chronik" , tom I i II, 1996 r. 1999 r. Hans - Dieter Boemack

        

 

Wstecz
Strona G³ówna

 Copyright 2004-2022  bieniow.cba.pl/mk. Wszelkie prawa zastrze¿one.