Z kart historii Bieniowa...
 Samorząd, sołtysi...
 

                    Jeszce nie ucichły walki II wojny Światowej a już Rząd Tymczasowy, podzielił tzw. Ziemie Odzyskane na 4 okręgi administracyjne.

4.03.1945 r. - Bieniów przydzielono do Pomorza Zachodniego.
7.04.1945 r. -  powstał projekt nowego podziału terytorialnego, zgodnie z nim nasza miejscowość, wraz z powiatem żarskim miał przynależeć do Dolnego Śląska.

28.06.1946 r. - Bieniów oficjalnie przynależy do Województwa Wrocławskiego. (Dz.Urz.1946 nr 28 poz. 177)
6.07.1950 r. - nasza miejscowość wchodzi w skład nowopowstałego Województwa Zielonogórskiego. (Dz.U.1950 nr 28 poz. 255)

Od 1.01.1999 r. - w wyniku reformy administracyjnej, należymy do Województwa Lubuskiego.
 

 

Przedwojenna Gmina Benau
 

 


K. PR. Standesamt Benau. Kr. Sorau. 1893 r.

Preuss. Standesamt. Benau. Kr. Sorau. 1924 r.


Standesamt Benau. Kreis Sorau. 1943 r.


          Urząd Stanu Cywilnego w Bieniowie czyli Standesamt Benau został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku, oraz z 06.02.1875 roku, które rozdzielały państwową rejestrację stanu cywilnego od kościelnej. Pierwsze dane z USC pochodzą z 1876 r.

Gmina Benau czyli Gemeinde Benau powstała w 01.04.1935 r., wcześniej miejscowość miała status Gminy Wiejskiej - Landgemeinde.

 

 


Gmina Benau - Benawa - Benów

 

 


Dokument wystawiony przez Państwowy Urząd Repatriacyjny.


Po przejściu frontu, zaczęto organizować nowe struktury władzy. Początkowo obowiązują nazwy niemieckie, więc powstaje Gmina Benau, gdy nasza miejscowość otrzymuje Polską nazwę, zmienia nazwę na Gmina Benawa. W niektórych dokumentach widnieje nazwa Gmina Benów.

 

 


Tymczasowa legitymacja sołtysa, podpisana przez Wójta Zydorowicza.
Pieczątka Pełnomocnik Rządu, Obwód Dolnego Śląska.

Formularz Spisowy. Miejscowość Frydrychówka.
Gmina Benów.

Gmina istnieje w latach 1945 -1946. Oprócz Bieniowa należą do niej Biedrzychowice i Złotnik.

Gminą rządził wójt Zydorowicz, jego sekretarzem był Tadeusz Szymański a referentem p. Skorlińska.
Gmina pomagała repatriantom w znalezieniu mieszkania, wydawała kartki żywnościowe, zboże pod zasiew, czasami darmową żywność.

Starano się też utrzymać porządek we wsi, w tym celu wyznaczano codziennie 2 mężczyzn, którzy trzymali wartę. Otrzymywali oni broń i amunicję, którą przekazywano następcom. Gdy trzeba było zdać broń, wartownicy przez jakiś czas przekazywali sobie kostur.

                 W późniejszym czasie mieszkańcy na stałe zatrudnili Antoniego Ślizina, a ostatnim wartownikiem w naszej miejscowości był Michał Czerniawski.

 

Gmina Złota Struga (Kadłubia)
 

W 1946 r. zmniejszono ilość gmin.
Od 1947 r. Bieniów przynależy do Gminy Złota Struga (Kadłubia), a Biedrzychowice (Frydrychówka) i Włostów (Nisma Łużycka) do Gminy Zabłonie (Zabłocie).


Wniosek o przyznanie prawa własności.
Gromada Benawa, Gmina Złota Struga. 21.01.1947 r.


Potwierdzenie złożenia wniosku prawa własności.
Gromada Benawa, Gmina Złota Struga. 10.02.1947 r.

1948 r. do Gminnej Rady Narodowej w Kadłubii weszli mieszkańcy naszej miejscowości: Czaiński Marian, Górka Jan, Maksymowicz Roman, Szymański Tadeusz.
Przewodniczącym  Prezydium GRN został Witalis Zydorowicz, ale już parę miesięcy później, stanowisko to przejął Tadeusz Szymański.

1949 r. - delegatami z Bieniowa do Gminnej Rady Narodowej byli: Górka Jan, Trojner Józef, Trojgos Józef, Czaiński Marian.

Mało jest informacji o działalności gminy w tym okresie.


Zarząd Gminy Kadłubia z/s w Żarach

Gminna Biblioteka Publiczna Kadłubia z/s w Żarach

W późniejszym czasie siedziba gminy znajdowała się w Żarach na ul. Wojska Polskiego, ale dalej nosiła nazwę Gmina Kadłubia.  
Gmina istniała do grudnia 1954 r.
 

 

Gromadzka Rada Narodowa w Bieniowie
 

25.09.1954 r. opublikowano Ustawę o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz.U.1954 nr 43 poz. 191).


 


30.09.1954 r. ogłoszono Uchwałą Rady Państwa o zarządzeniu wyborów do rad narodowych na dzień 5.12.1954 r. (Dz.U.1954 nr 45 poz. 210 ).

 

5 grudnia 1954 r. następują wybory do Gromadzkiej Rady Narodowej w Bieniowie.
Do powstałej Gromadzkiej Rady Narodowej w Bieniowie należały wsie: Bieniów, Biedrzychowice Dolne, Włostów i Dąbrowiec.
Gromadzka Rada Narodowa mieści się w budynku przy ul. Zielonogórskiej 7. Około roku 1971, siedzibę GRN przeniesiono na zaplecze świetlicy wiejskiej.

 

Gromada miała swój budżet, zarządzała mieniem gromadzkim, prowadziła sprawy meldunkowe i udziela ślubów. Duży nacisk kładła na organizowanie rolnictwa i obowiązkowe dostawy na rzecz państwa.

W tym czasie na terenie GRN istnieją 3 szkoły:
W Bieniowie, kierownikiem był Heronim Gontarz,
w Biedrzychowicach, kierownikiem Jan Zapotoczny,
w Włostowie, kierownikiem Czesław Poniedziałek.

Państwowe Gospodarstw Rolne:
W Bieniowie, kierownikiem był Andrzej Wójcik,
w Biedrzychowicach, kierownikiem Antoni Podwalny,
w Włostowie, kierownikiem p. Jakutis.

Leśnictwa:
W Bieniowie, leśniczy p. Janusz,
w Biedrzychowicach, leśniczy p. Kobel,
w Włostowie, leśniczy p. Dunajewski.


Około 1970 r. - w tle budynek GRN

Powstaje Ośrodek Zdrowia, który przejmuje starszy felczer - Zbigniew Konwent.
Otwarto bibliotekę w której pracowała Józefa Roźko, oraz kino "Radość", jego pierwszym kierownikiem był Kazimierz Buczyński.
Postaje  także miniteatr, który wystawia sztukę: "Rok 1944".
 

Skład GRN Bieniów na lata 1954 - 1958:

Biniaś Bolesław,
Bundzylak Józef
Chomont Rozalia,
Gontarz Hieronim,
Górecki Bolesław,
Kasperek Bronisław,
Kozaczyński Stanisław,
Martyniak Władysław,
Ostrowski Czesław,
Trzciński Józef,
Tuszyński Ludwik,
Wielińska Kazimiera,
Wojtera Jan,
Zapalski Mirosław


Około 1956 r. - pieczątka Prezydium GRN

 

Wybrano prezydium GRN (Uchwała 1/2/1955):
- przewodniczącym został Józef Trzciński
- sekretarzem – Zapalski Mirosław
- członkowie prezydium – Górecki Bolesław i Ostrowski Czesław.

Przewodniczącym Komisji Oświaty został Kozaczyński Stanisław a przewodniczącym Komisji Finansowo-Budżetowej Biniaś Bolesław.

23.04.1955 r. (protokół nr 11/55) podczas obrad wybrano:

kierownika szkoły w Włostowie - Karpińska Teresa,
kierownika PGR w Bieniowie - Leśniewski Stefan,
kierownika Agencji Pocztowej - Kozubski Henryk

Protokół z sesji G.R ORI-25/0/1-56 z dnia 29.03.1956r. - sekretarz - Zapalski Mirosław oraz radny H. Gontarz - przedstawili projekt dzierżawy świetlicy gromadzkiej Okręgowemu Zarządowi Kin w Zielonej Górze.
28.04.1956 r. (protokół nr 2/56) uchwalono remont świetlicy.
 

21.05.1956 r. (protokół 3/56)  - zmiana przewodniczącego GRN, nowym przewodniczącym został Mirosław Zapalski. 
Kozaczyński Stanisław został zastępcą a Ojcowicz Klemens – sekretarzem.

Klemens Ojcowicz został wybrany za Józefa Trzcińskiego.
 "... Bardzo pozytywnie wspominam wiedzę i zdolność wykonywania pracy administracyjno biurowej pana Ojcowicza. Jego słynny gest ręką i powiedzenie: Panie, Panie - tak czy nie? Stają się powszechnie znane, a dla mnie są znakiem dobrze wykonanych powinności..." - wspomina Mirosław Zapalski.

13.10.1956 r. (protokół 6/56) - nowym przewodniczącym zostaje Józef Bundzylak - uchwała 6/10/56.


2 lutego 1958 r. - przeprowadzono nowe wybory do rad narodowych, na podstawie Uchwały Rady Państwa z dnia 4.11.1957 r. (Dz.U.1957 nr 55 poz. 271)

Skład GRN na lata 1958 - 1961:

Buczyński Stanisław,
Draguła Józef,
Fabian Franciszek,
Gontarz Hieronim,
Kowal Andrzej,
Kozaczyński Stanisław,
Kuczyński Ryszard,
Michalski Adam,
Pieluszczak Michał,
Rudziński Zygmunt,
Roszak Michał,
Szatkowski Czesław,
Tusiński Ludwik,
Walczak Tadeusz,
Zaleszczak Józef.


Pieczątka z 1958 r.

 Na przewodniczącego GRN wybrano Stanisława Buczyńskiego. Tak wspomina to wydarzenie Mirosław Zapalski: "...Był to człowiek starszy, pamiętający jeszcze rządy premiera Witosa. Po wyborze na przewodniczącego, pozdrowił radnych oraz wszystkich obecnych na sesji staropolskim "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Stąd wiedzieliśmy, że jego kadencja nie potrwa długo. Tak też się stało - nastąpiły zmiany..."

Wybrano nowe Prezydium GRN:
 -
Przewodniczącym został  - Józef Zaleszczak,
- członkowie: Ludwik Tuszyński, Hieronim Gontarz i Józef Draguła,
-  sekretarz - Stanisław Owsianko (od  6.02.1959 r.- protokół 3/59).

10.02.1960 r. (protokół nr 3/60) - przedstawiono propozycję zorganizowania Kółka Rolniczego, aby wykorzystać fundusze rozwoju rolnictwa. 
21.04.1960 r. (protokół nr 7/60) - postanowiono  ogrodzić szkołę w Bieniowie i Włostowie, oraz wyremontować świetlicę w Włostowie.
19.01.1961r. (protokół 1/61) - propozycja ogrodzenia cmentarza komunalnego.


16 kwietnia 1961 r. - przeprowadzono kolejne wybory do rad narodowych, na podstawie Uchwały Rady Państwa z dnia 29.12.1960 r. (Dz.U.1960 nr 60 poz. 333)

W latach 1961 - 1965, do GRN wybrano następujące osoby:

Biniaś Bolesław,
Buczyński Stanisław,
Chabraszewski Michał,
Górka Janina,
Gontarz Hieronim,
Grzegorzewski Czesław,
Kowal Andrzej,
Kowalczyk Stanisław,
Kozaczyński Stanisław,
Michalski Adam,
Roszak Michał,
Rudziński Zygmunt,
Szatkowski Czesław,
Sziller Anna,
Tusiński Ludwik,
Zaleszczak Józef.


Pieczątka z 1960 r.

Powołano nowy skład prezydium:
- Przewodniczący - Józef Zaleszczak,
- członkowie: Bolesław Biniaś i Michał Chabraszewski.                        
Przewodniczącym Komisji Rolnej został Stanisław Buczyński a na czele Komisji Kultury stanął Adam Michalski.
Agronomem gromadzkim został Łucjan Zaborowski.  

6.01.1964 r. – przedstawiono projekt techniczno – budowlany Remizy OSP w Bieniowie. Autorami projektu byli: T. Pękalski i W. Węcłowski. Budowę miano ukończyć w 1964 r. - niestety projektu niezrealizowano.

  

30 maja 1965 r. - kolejne wybory do rad narodowych. (Uchwała Rady Państwa z dnia 26.02.1965 r. - Dz.U.1965 nr 10 poz.62)

         
Skład GRN w Bieniowie na lata 1965 - 1969:
 

Biniaś Bolesław,
Buczyński Stanisław,
Chabraszewski Michał,
Chołuj Czesław,
Chomont Józef,
Czerwińska Helena,
Dańczak Józef,
Gontarz Hieronim,
Kozaczyński Stanisław,
Melski Eugeniusz,
Motyl Jan,
Roszak Michał,
Rudziński Zygmunt,
Straub Alfons,
Szatkowski Czesław,
Wysocki Mieczysław,
Zaleszczak Józef,
Zapotoczny Jan.


Pieczątka z 1962 r.

7.06.1965 r. (protokół I/65) uchwalono rozbiórkę wiaduktu kolejowego na trasie Bieniów-Żagań, a uzyskane ze sprzedaży złomu pieniądze miano przeznaczyć komitetowi budowy sali gimnastycznej.

Przewodniczącym Prezydium GRN zostaje Melski Eugeniusz (pr. II/65)

Uchwała nr 1/65 z 12 lipca 1965 – podnieść stopień organizacyjny szkoły w Biedrzychowicach do 8 klas, - znieść klasę 5 w szkole w Włostowie.

1.12.1966 r. - przewodniczącym GR zostaje Biniaś Bolesław.

13.11.1967 r. - Sołtysem został wybrany Ślęczka Benedykt

Agronom gromadzki w tym czasie jest – Stanisław Krawczuk, a zootechnikiem – Wincenty Rudnicki. Około 1968 r. agronomem zostaje Wincenty Rudnicki, a zootechnikiem gromady - Halina Głodek.

21.10.1968 r. - Prezesem Kółka Rolniczego zostaje Alfons Straub.
Zadania Kółka Rolniczego: zagospodarowanie Państwowego Funduszu Ziemi, rozprowadzanie nawozów sztucznych, wymiana materiału siewnego.

Powstaje Zespól Hodowców Bydła, który liczy 15 członków, oraz Zespól Hodowców Trzody Chlewnej – 19 członków.

 

1 czerwca 1969 r.  wybory do rad narodowych. (Uchwała Rady Państwa z dnia 14.03.1969 r. - Dz.U.1969 nr 7 poz.57)

Skład GRN na lata 1969 - 1972:
 

Biniaś Bolesław,
Buczyński Stanisław,
Bundzylak Edward,
Chabraszewski Michał,
Chomont Józef,
Dragula Józef,
Gontarz Hieronim,
Kozaczyński Stanisław,
Kozik Stanisław,
Krzywiszyn Edward,
Przezbór Ludwik,
Rozkrut Ludwik,
Rybarczyk Stanisław,
Szatkowski Czesław,
Tracz Stanisław,
Walkiewicz Janina,
Wysocki Mieczysław,
Żurek Zofia.


Książka meldunkowa Bieniowa z 1962 r.

Skład prezydium:
- przewodniczący - Edward Krzywiszyn,
- członkowie: Mieczysław Wysocki, Hieronim Gontarz i Józef Chomont

Przewodniczący Planu Gospodarki i Budżetu - Biniaś Bolesław
Przewodniczący Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności - Buczyński Stanisław
Przewodniczący Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych - Gontarz Hieronim

Rada istnieje do końca 1972 r.

 

Gminna Rada Narodowa w Żarach
 

Ustawą z 29 listopada 1972 roku zlikwidowany gromady a powołano gminy.

Od stycznia 1973 r. nasza miejscowość włączona zostaje do Gminnej Rady Narodowej w Żarach, w skład nowej Rady wchodzą dotychczasowi radni gromady.

Dopiero 9 grudnia 1973 roku (Uchwała Rady Państwa z dnia 29.09.1973 r. - Dz.U.1973.nr 39 poz. 227),odbyły się nowe wybory, w których wybrano 45 nowych radnych.
 

W latach 1974 - 1978 Bieniów reprezentują:
Iwanków Tadeusz,
Szatkowski Czesław,
Górka Kazimierz,
Michalewicz Józef,
Chomont Józef,
Kozaczyński Stanisław,
Senyk Michał,
Chomont Ignacy,
Zapotoczny Jan,
Stadnik Stanisław,
Grajnert Stanisław,
Gołek Józef.


Około 1962 r. Prezydium GRN w Bieniowie
 

W dniu 5 lutego 1978 roku przeprowadzono kolejne wybory do rad narodowych.      

Kadencja 1978 -1984.


Bieniów reprezentują:
Muła Grażyna,
Rozkrut Ludwik,
Stadnik Stanisław,
Zapotoczny Jan,

 


Biuro GRN Ewidencja Ludności.

Kadencja 1984 -1988.

Nasi reprezentanci:
Chomont Aniela,
Chomont Henryk,
Domaradzka Anna,
Zapotoczny Jan.

Kadencja 1988-1990

Po wyborach do rad narodowych z 19 czerwca 1988 roku w skład GRN Żary weszli:

Adach Stanisław,
Chomont Henryk,
Kliszczak Marian,
Stadnik Stanisław.

Gminna Rada Narodowa Żary zakończyła działalność w 1990 roku.

 


Prezydium GRN - pieczątka z 1989 r.


 

 

Gmina Żary

 27.05.1990 r. - Pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe w Polsce po 1945 r., zarządzone przez Prezesa Rady Ministrów.

W kadencji 1990-1994 wybranych zostaje 26 radnych

Bieniów reprezentuje 3 radnych:
Henryk Chomont, Komisja Ochrony Środowiska i Estetyki Wsi.
Edwin Decker, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Stanisław Kozaczyński, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Estetyki Wsi, oraz wszedł do Zarządu Gminy.


Kadencja 1994-1998

Wybory samorządowe w 1994 r. przeprowadzono 19 czerwca, w których wybrano 22 radnych.

Bieniów reprezentuje 2 radnych:
Józef Jeremicz, został Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, oraz wszedł do Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu. 
Teresa Kowalczewska, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Do Rady weszła też Zofia Bundzylak, która reprezentowała w tym czasie Biedrzychowice, weszła do Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, oraz do Zarządu Rady Gminy.


Kadencja 1998-2002

Wybory samorządowe w 1998 r. przeprowadzono 11 października.

Zofia Bundzylak, która weszła do Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, oraz do Zarządu Rady Gminy.
Marek Kaźmierczak, w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

 

Kadencja 2002 - 2006, zmniejszono liczbę radnych do 15.
Wybory samorządowe w 2002 r. przeprowadzono 27 października.

Naszą miejscowość reprezentuje juz tylko 1 radny:
Wiesław Kufel, który został Przewodniczącym Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu.

 

Kadencja 2006- 2010
Wybory samorządowe w 2006 r. przeprowadzono 12 listopada.

Sienkiewicz Zdzisława, która została Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

Kadencja 2010 - 2014
Wybory samorządowe w 2010 r. przeprowadzono 21 listopada.

 Antoni Chabraszewski, który został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

 

Kadencja 2014 - 2018
Wybory samorządowe w 2014 r. przeprowadzono 16 listopada.

Marek Kaźmierczak, w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

 

Kadencja 2018 - 2023
Wybory przeprowadzono 21 października.

Antoni Chabraszewski, w Komisji Rewizyjnej. 

 

Sołtysi

 

Po wojnie obok Gminy istniała także Gromada Benawa, tak w tym czasie nazywało się dzisiejsze sołectwo. Na czele gromady (sołectwa) stał sołtys, który miał swojego zastępcę - podsołtysa. W dyspozycji sołtysa  byli także "dziesiętnicy", były to osoby, które przekazywały wiadomości od sołtysa 10 najbliższym rodzinom. W ten sposób wiadomości, bardzo szybko rozchodziły się po miejscowości.

Do zadań sołtysa należały sprawy porządku i przestrzegania zaleceń władz, rozstrzygania drobnych sporów sąsiedzkich, dostarczanie pism urzędowych, oraz sprawy meldunkowe.

Najprawdopodobniej pierwszym sołtysem w Bieniowie był Maksymilian Decker, który pełnił swoje obowiązki w Gromadzie Benawa od 15.10.1945 r.
Niestety nie są znane dokładne daty,
w szczególności dotyczy to naszych pierwszych sołtysów.

W latach 1954-1958, w pierwszym okresie działania Gromadzkiej Rady Narodowej, nie było sołtysów, po prosty ustawa nie uwzględniła takiej funkcji. W tym czasie sprawami wsi zajmował się sekretarz.

Dotychczasowi sołtysi Bieniowa:

Maksymilian Decker,
Kazimierz Grodzki,
Mikołaj Manzelewski,
Czesław Szatkowski,
Henryk Kozubski,
Benedykt Ślęczka - lata 60'
Kazimierz Górka - lata 70'
1977 - 1980 r. - Janina Górka,
1980 -1994 r. - Stanisław Domaradzki,
od 29.11.1994 - 2003 r. - Stanisław Adach,
2003 - 2005 r. - Stanisław Kozaczyński,
od 20.05.2005 - 2007 r. - Józef Maj,
od 11.04.2007- 2014 r. - Gerard Jankiewicz,
od 24.07.2014 - 2015 r. - Antoni Chabraszewski,
od 17.04.2015 r. -  01.12.2015 r. - Gerard Jankiewicz,
od 08.01.2016 r. - Aneta Winnicka.
 

 

W latach 80' Sołtys nie był automatycznie Przewodniczącym Rady Sołeckiej, wybierano zazwyczaj inne osoby.
Dotychczasowi Przewodniczący Rady Sołeckiej:
ok. 1980 - 1984 r. - Jan Zapotoczny,
ok. 1984 - 1988 r. - Henryk Chomont,
1988 -1990 r. - Stanisław Kozaczynski,
1990 - 2002 r. - Teresa Kowalczewska.

Od ok. 2003 r. Sołtys jest automatycznie Przewodniczącym Rady Sołeckiej.


Sołectwo Bieniów Sołtys -1991 r.

Rada Sołecka - 1985 r.

opracował: mk

Źródło:

- „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung”. 1874.
- „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“. 1875.
- "Gemeindeverzeichnis 1900"
- "Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871-1990"
- http://wiki-de.genealogy.net
- protokoły GRN,
- protokoły Rady Sołeckiej,
- Państwowe Archiwum w Zielonej Górze.
- "Saga jednego człowieka" - wspomnienia Mirosława Zapalskiego. "Ślady w pamięci". 2006 r.
- Internetowy System Aktów Prawnych,
- wspomnienia byłych i obecnych mieszkańców Bieniowa,


Podziękowanie dla E. Deckera za udostępnienie dokumentów ze swoich archiwów.

 


 

Strona główna